Algemene Voorwaarden

[Versie: 01/01/2020 - KBO 0646.659.408, handelsnaam van Webtrix CommV]

Voorafgaand
In deze Algemene Voorwaarden, betekent ‘Diensten/Producten’: de diensten, resp. de producten die Webtrix aanbiedt.

1.

1.1.

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Webtrix en de klant, die bij bestelling erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2.

2.1.

Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Webtrix. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Opdrachten die niet in de offerte gespecifieerd zijn, zullen door Webtrix worden aangerekend als meerwerken.

2.2.

Een overeenkomst komt tot stand vanaf het ogenblik dat de klant de offerte voorbehoudsloos aanvaardt. Hierdoor erkent de klant tevens voldoende te zijn ingelicht over de Producten/Diensten.

2.3.

De ondertekenaar van een offerte voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2.4.

Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Webtrix. In zulk geval van aanvaarding is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de geannuleerde overeenkomst, tenzij Webtrix een hogere schade aantoont.

3.

3.1.

Webtrix besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘best vermogen’).

3.2.

Webtrix heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

3.3.

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Webtrix, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.4.

De klant bezorgt Webtrix in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door Webtrix voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Webtrix zijn verstrekt, heeft Webtrix het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren. De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

3.5.

Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Webtrix behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.6.

Ingeval van software geldt het hierna volgende: na oplevering vangt een proefperiode van 30 dagen aan. Gedurende deze periode wordt door de klant getest of de software voldoet aan de specificaties. Ingeval van fouten, zal de klant Webtrix hiervan binnen de 8 dagen schriftelijk verwittigen. Webtrix zal de afgekeurde software dan naar best vermogen herstellen. De software zal als aanvaard beschouwd worden ofwel indien de klant dit schriftelijk meedeelt ofwel bij het verstrijken van de proefperiode zonder dat de klant een fout heeft gemeld. Indien de software bij gedeelten wordt geleverd, zal voor elk deel dezelfde procedure van aanvaarding worden gehanteerd.

4.

4.1.

De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behalve in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die uitdrukkelijk en schriftelijk werden bevestigd door Webtrix.

4.2.

Een samengestelde offerte verplicht Webtrix niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

4.4.

Behoudens anders bepaald in de offerte, zal er een voorschot worden gefactureerd. Webtrix behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden pas op te starten na ontvangst van het voorschot.

5.

5.1.

De facturen van Webtrix zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de zetel van Webtrix.

5.2.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Webtrix het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Webtrix, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6.

6.1.

Indien Webtrix de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt vertragingen bij leveranciers, wederkerende stroomonderbrekingen, langdurige ziekte van Maarten Tibau, enz., heeft Webtrix het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige schadeloosstelling aan de klant.

7.

7.1.

Alle klachten in verband met de geleverde Producten of uitgevoerde Diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen de 8 kalenderdagen na mogelijke vaststelling gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2.

Een mogelijke klacht zal geen aanleiding kunnen geven tot enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn verschuldigd is.

7.3.

In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Webtrix de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.4.

De schadevergoeding waartoe Webtrix op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de offerte bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.5.

Webtrix zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

  • defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de Diensten of Producten niet zijn bestemd;
  • gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving, verlies van gegevens, verlies van reputatie of cliënteel;
  • fouten in de uitvoering indien dit te wijten is aan onvoldoende, verkeerde of onregelmatige input van de klant;
  • klachten na acceptatie door de klant, hetgeen kan geacht te zijn gebeurd van zodra de klant het geleverde voorbehoudsloos in gebruik neemt.

7.6.

Voor wat betreft de producten en/of diensten van derde leveranciers, aanvaardt de klant dat de aansprakelijkheid van Webtrix overeenkomt in de mate (zo uitgebreid en zo beperkt) dat de derde leveranciers hiervoor hun aansprakelijkheid aanvaarden.

8.

8.1.

De klant erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de geleverde Producten/Diensten, de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Webtrix en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij Webtrix of diens leveranciers. De klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zal doen.

8.2.

De levering/uitvoering van Producten/Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt in ruil voor de betaalde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht m.b.t. de geleverde Producten/Diensten voor de overeengekomen doelstellingen, duurtijd en reikwijdte.

8.3.

Webtrix is gerechtigd om de Producten/Diensten te voorzien van een kenteken en voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de samenwerking met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.

9.1.

Webtrix is gerechtigd om:

  • in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs;
  • deze algemene contractsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten vanaf 30 dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene contractsvoorwaarden;
  • in het kader van de zakenrelatie persoonsgebonden gegevens in de betekenis van de bepalingen in de privacywetgeving op te slaan en te verwerken.

9.2.

De levering/uitvoering van Producten/Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt in ruil voor de betaalde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht m.b.t. de geleverde Producten/Diensten voor de overeengekomen doelstellingen, duurtijd en reikwijdte.

9.3.

Webtrix is gerechtigd om de Producten/Diensten te voorzien van een kenteken en voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de samenwerking met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5.

10.1.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Webtrix van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2.

Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Webtrix afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Webtrix. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3.

Een eventueel in gebreke blijven van Webtrix om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.4.

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.

11.1.

Enkel het Belgische recht is van toepassing en de rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd ingeval van een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze samenwerking, onverminderd het recht voor Webtrix om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

11.2.

Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.